Το σχολεο μας επιδικει με λα τα μσα να καλλιεργσει το πνεμα του αυτοσεβασμο και αλληλοσεβασμο, με σκοπ να διαμορφσει χαρακτρες ικανος να συμπορευτον με τους συνανθρπους τους αρμονικ και δημιουργικ.

Πιστεει στην επμονη σκηση του διαλγου, στην αμοιβαα κατανηση και καλοπροαρετη συνεργασα λων των μελν που συναποτελον τη σχολικ κοιντητα και ελπζει πως με το πραγματικ ενδιαφρον του ενς για τον λλο και την καλλιργεια αισθματος ευθνης για κθε θμα προωθε τους παιδαγωγικος του στχους και προλαμβνει δυσρεστες καταστσεις για λους.

Η συμμρφωση επομνως, σε ορισμνους καννες που διπουν τη ζω μσα στο σχολεο εναι απαρατητη για λους σοι κινονται μσα σ’ αυτ. Οι καννες αυτο απορρουν ετε απ τη σχολικ νομοθεσα ετε εναι αποφσεις του Συλλγου Διδασκντων.

Σκοπ χουν να περιγρψουν τις υποχρεσεις και να προφυλξουν τα δικαιματα των μαθητν τσο στις μεταξ τους σχσεις σο και στη σχση τους με τους φορες του σχολεου.

Προσπθεια λων εναι να δημιουργσουμε να υγις μαθησιακ περιβλλον μσα στο οποο ο κθε μαθητς θα μπορε αβαστα να διαμορφνει την προσωπικτητ του. Οι καννες συμπεριφορς που το σχολεο θεωρε αναγκαο να τηρονται, για να επιτυγχνεταιτσο η απρσκοπτη λειτουργα του σε καθημεριν βση σο και η επιδωξη των στχων της αγωγς,εναι οι εξς:

Α. Συνεργασα και σεβασμς
Η αρμονικ συνπαρξη προποθτει αμοιβαα ευγνεια και σεβασμ. Οι μαθητς οφελουν:
-Να σβονται το δικαωμα των συμμαθητν τους για μθηση και το δικαωμα του καθηγητ να διδξει.
–Να μην προβανουν σε ενργειες που εμποδζουν την ομαλ διεξαγωγ του μαθματος και των σχολικν εκδηλσεων.
–Να υπακοουν με ευγνεια στις υποδεξεις των καθηγητν και του υπλοιπου προσωπικο του σχολεου.
-Να ζητνε δεια για να προυν το λγο να σηκωθον απ το θρανο τους.
–Να χρησιμοποιον κσμια γλσσα, να μη βωμολοχον, να μην εναι αγενες και να μην χουν επιθετικ συμπεριφορ.
–Να σβονται τους συμμαθητς τους, καθς και τα προσωπικ αντικεμενα των συμμαθητν τους και την περιουσα του σχολεου.
-Να χρησιμοποιον σωστ τον προσωπικ φωριαμ τους και να μη δημιουργον πρβλημα σε φωριαμος συμμαθητν τους οτε να επιχειρον να τους παραβιζουν.
-Να μην καπνζουν να κνουν χρση αλκολ στους χρους του σχολεου.
-Να προσρχονται εγκαρως στο σχολεο και στις Αθουσες Διδασκαλας. Σε περπτωση καθυστρησης να περννε απ το Γραφεο.
-Να μην απομακρνονται απ τους χρους του σχολεου κατ τα διαλεμματα.
-Να μελετον με ησυχα στο χρο της βιβλιοθκης και να υπακοουν στις υποδεξεις της υπεθυνης καθηγτριας σχετικ με τη συμπεριφορ τους.
-Να μην παρουσιζουν ξνη εργασα ως δικ τους.
-Να διευκολνουν τη διακνηση/διλευση των λλων παιδιν στους κοινχρηστους σχολικος χρους.

Β. σκηση βας
Οι μαθητς οφελουν να λνουν τις διαφορς τους με συνεννηση και διλογο, χωρς να καταφεγουν στη χρση βας. Η χειροδικα, η αυτοδικα, η σκηση ψυχολογικς βας απ μεμονωμνα τομα ομδες καθς επσης και η ηθελημνη φθορ αντικειμνων και χρων του Σχολεου θεωρονται σοβαρτατα παραπτματα.
Ειδικτερα οι μαθητς δεν πρπει:
– Να πετον αντικεμενα εναντον λλων.
– Να φρνουν στο σχολεο αντικεμενα ντυπα που απειλον θγουν τους συμμαθητς τους αντιβανουν στη σχολικ δεοντολογα.
– Να κνουν χρση στο Σχολεο κινητν, ραδιοφνων και ηλεκτρονικν τυχερν παιχνιδιν.

Γ. Φροντδα για το περιβλλον
Η συνεργασα λων εναι απαρατητη, για να διατηρηθε να ευχριστο σχολικ περιβλλον, κατλληλο για εργασα και μθηση.
Για την επιτυχα αυτο του σκοπο οι μαθητς οφελουν:
– Να σβονται την κινητ και ακνητη περιουσα του Σχολεου.
– Να μη ρυπανουν το σχολικ χρο, να μη γρφουν σε θρανα και τοχους, να χρησιμοποιον τα καλθια αχρστων.
– Να φροντζουν την καλασθητη εμφνιση των τξεων.
– Να μη φρνουν στις Αθουσες Διδασκαλας φαγητ αναψυκτικ.

Δ. Μετακνηση και εξωσχολικς δραστηριτητες
ταν οι μαθητς κνουν χρση των σχολικν λεωφορεων υποχρεονται:
– Να τηρον το σχολικ κανονισμ σε θματα πειθαρχας και συμπεριφορς και προς τους συμμαθητς τους και προς το προσωπικ των λεωφορεων.
-Να παραμνουν καθιστο και με ευπρπεια καθλη τη διρκεια κνησης του λεωφορεου στις θσεις που χουν καθοριστε για αυτος απ τη συνοδ.
-Να αντιλαμβνονται τι εκπροσωπον το σχολεο τους και να αποκλεουν κθε ενργεια προς τρτους η οποα θα μποροσε να προκαλσει δυσμεν σχλια και κνδυνο.
-Να μην καπνζουν να κνουν χρση αλκολ στους χρους επισκψεων στις διφορες εκδηλσεις του Σχολεου.
-Να μη χρησιμοποιον το νομα του Σχολεου σε δραστηριτητες χωρς τη σμφωνη γνμη της Διοκησης, του Συλλγου Καθηγητν και του Συλλγου Γονων και Κηδεμνων.

Να σημειωθε εξλλου, τι υπρχουν και γραφοι καννες κοινωνικς συμπεριφορς που εναι κοινς αποδεκτο και που δεν μπορον να συμπεριληφθον σε ναν γραπτ κανονισμ σχολεου.

Ε. Επιβολ τιμωρας
Σε περπτωση που τα παραπνω δεν τηρηθον, οι προβλεπμενες απ τη νομοθεσα ποινς εναι οι εξς:

  1. Παρατρηση
  2. Εππληξη
  3. Ωριαα απομκρυνση
  4. Αποβολ ως τριν ημερν
  5. Αποβολ ως πντε ημερν
  6. Αλλαγ σχολικο περιβλλοντος

Οι τρεις πρτες ποινς μπορον  να επιβληθον απ τους διδσκοντες καθηγητς και οι τσσερις πρτες απ τη Διευθντρια . λες οι ποινς μπορον να επιβληθον και απ το Σλλογο Καθηγητν/ Καθηγητριν του σχολεου.
Για την επιβολ των τριν πρτων ποινν χει διαμορφωθε μια σελδα με τα ονματα των μαθητν/μαθητριν του τμματος που αναγρφονται με κθε λεπτομρεια η ημερομηνα, η διδακτικ ρα και ο καθηγητς που κνει χρση κθε ποινς. Μ’ αυτν τον τρπο υπρχει διαφνεια στην επιβολ της τιμωρας. Αν μως, ο μαθητς επ να δμηνο δεν υποπσει σε παρπτωμα, μπορον να παραγραφον λες οι προηγομενες ποινς που χουν καταγραφε στη συγκεκριμνη σελδα.