Το σχολείο μας επιδιώκει με όλα τα μέσα να καλλιεργήσει το πνεύμα του αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού, με σκοπό να διαμορφώσει χαρακτήρες ικανούς να συμπορευτούν με τους συνανθρώπους τους αρμονικά και δημιουργικά.

Πιστεύει στην επίμονη άσκηση του διαλόγου, στην αμοιβαία κατανόηση και καλοπροαίρετη συνεργασία όλων των μελών που συναποτελούν τη σχολική κοινότητα και ελπίζει πως με το πραγματικό ενδιαφέρον του ενός για τον άλλο και την καλλιέργεια αισθήματος ευθύνης για κάθε θέμα προωθεί τους παιδαγωγικούς του στόχους και προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις για όλους.

Η συμμόρφωση επομένως, σε ορισμένους κανόνες που διέπουν τη ζωή μέσα στο σχολείο είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ’ αυτό. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν είτε από τη σχολική νομοθεσία είτε είναι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σκοπό έχουν να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στη σχέση τους με τους φορείς του σχολείου.

Προσπάθεια όλων είναι να δημιουργήσουμε ένα υγιές μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Οι κανόνες συμπεριφοράς που το σχολείο θεωρεί αναγκαίο να τηρούνται, για να επιτυγχάνεταιτόσο η απρόσκοπτη λειτουργία του σε καθημερινή βάση όσο και η επιδίωξη των στόχων της αγωγής,είναι οι εξής:

Α. Συνεργασία και σεβασμός
Η αρμονική συνύπαρξη προϋποθέτει αμοιβαία ευγένεια και σεβασμό. Οι μαθητές οφείλουν:
-Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα του καθηγητή να διδάξει.
–Να μην προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων.
–Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου. 
-Να ζητάνε άδεια για να πάρουν το λόγο ή να σηκωθούν από το θρανίο τους.
–Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα, να μη βωμολοχούν, να μην είναι αγενείς και να μην έχουν επιθετική συμπεριφορά.
–Να σέβονται τους συμμαθητές τους, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και την περιουσία του σχολείου. 
-Να χρησιμοποιούν σωστά τον προσωπικό φωριαμό τους και να μη δημιουργούν πρόβλημα σε φωριαμούς συμμαθητών τους ούτε να επιχειρούν να τους παραβιάζουν.
-Να μην καπνίζουν ή να κάνουν χρήση αλκοόλ στους χώρους του σχολείου.
-Να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο και στις Αίθουσες Διδασκαλίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης να περνάνε από το Γραφείο.
-Να μην απομακρύνονται από τους χώρους του σχολείου κατά τα διαλείμματα.
-Να μελετούν με ησυχία στο χώρο της βιβλιοθήκης και να υπακούουν στις υποδείξεις της υπεύθυνης καθηγήτριας σχετικά με τη συμπεριφορά τους.
-Να μην παρουσιάζουν ξένη εργασία ως δική τους.
-Να διευκολύνουν τη διακίνηση/διέλευση των άλλων παιδιών στους κοινόχρηστους σχολικούς χώρους.

Β. Άσκηση βίας
Οι μαθητές οφείλουν να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες καθώς επίσης και η ηθελημένη φθορά αντικειμένων και χώρων του Σχολείου θεωρούνται σοβαρότατα παραπτώματα.
Ειδικότερα οι μαθητές δεν πρέπει:
– Να πετούν αντικείμενα εναντίον άλλων.
– Να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα ή έντυπα που απειλούν ή θίγουν τους συμμαθητές τους ή αντιβαίνουν στη σχολική δεοντολογία.
– Να κάνουν χρήση στο Σχολείο κινητών, ραδιοφώνων και ηλεκτρονικών ή τυχερών παιχνιδιών.

Γ. Φροντίδα για το περιβάλλον
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για εργασία και μάθηση.
Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές οφείλουν:
– Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.
– Να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους, να χρησιμοποιούν τα καλάθια αχρήστων.
– Να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων.
– Να μη φέρνουν στις Αίθουσες Διδασκαλίας φαγητά ή αναψυκτικά.

Δ. Μετακίνηση και εξωσχολικές δραστηριότητες
Όταν οι μαθητές κάνουν χρήση των σχολικών λεωφορείων υποχρεούνται:
– Να τηρούν το σχολικό κανονισμό σε θέματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς και προς τους συμμαθητές τους και προς το προσωπικό των λεωφορείων.
-Να παραμένουν καθιστοί και με ευπρέπεια καθόλη τη διάρκεια κίνησης του λεωφορείου στις θέσεις που έχουν καθοριστεί για αυτούς από τη συνοδό.
-Να αντιλαμβάνονται ότι εκπροσωπούν το σχολείο τους και να αποκλείουν κάθε ενέργεια προς τρίτους η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει δυσμενή σχόλια ή και κίνδυνο.
-Να μην καπνίζουν ή να κάνουν χρήση αλκοόλ στους χώρους επισκέψεων ή στις διάφορες εκδηλώσεις του Σχολείου.
-Να μη χρησιμοποιούν το όνομα του Σχολείου σε δραστηριότητες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης, του Συλλόγου Καθηγητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Να σημειωθεί εξάλλου, ότι υπάρχουν και άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που είναι κοινώς αποδεκτοί και που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν γραπτό κανονισμό σχολείου.

Ε. Επιβολή τιμωρίας
Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν τηρηθούν, οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινές είναι οι εξής:

1.     Παρατήρηση

2.     Επίπληξη

3.     Ωριαία απομάκρυνση

4.     Αποβολή έως δύο ημερών

5.     Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Οι τρεις πρώτες ποινές μπορούν  να επιβληθούν από τους διδάσκοντες καθηγητές και οι τέσσερις πρώτες από το Διευθυντή. Όλες οι ποινές μπορούν να επιβληθούν και από το Σύλλογο Καθηγητών/ Καθηγητριών του σχολείου.
Για την επιβολή των τριών πρώτων ποινών έχει διαμορφωθεί μια σελίδα με τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών του τμήματος όπου αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια η ημερομηνία, η διδακτική ώρα και ο καθηγητής που κάνει χρήση κάθε ποινής. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει διαφάνεια στην επιβολή της τιμωρίας. Αν όμως, ο μαθητής επί ένα δίμηνο δεν υποπέσει σε παράπτωμα, μπορούν να παραγραφούν όλες οι προηγούμενες ποινές που έχουν καταγραφεί στη συγκεκριμένη σελίδα.