Αγαπητοί γονείς

Η προσπάθεια για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί συλλογικό στόχο αλλά και μία από τις βασικότερες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι σύγχρονες κοινωνίες. Σ`αυτή τη διαδικασία αναμόρφωσης των όρων διαβίωσης και διδασκαλίας των μαθητών εντός του σχολικού περιβάλλοντος, κεντρικός είναι ο ρόλος των γονέων και επιβεβλημένη η συνεχής και εποικοδομητική επικοινωνία τους με τον έτερο φορέα διαπαιδαγώγησης, το σχολείο.

Η δυναμική παρουσία του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και η συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου, το διδακτικό προσωπικό και τις τοπικές αρχές μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη εξασφαλίζοντας την ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται στις σχολικές μονάδες.

Οι απόψεις σας,   οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες σας, η εγρήγορση και ευαισθητοποίησή σας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη και ευπρόσδεκτη.

 

Ωράριο Λειτουργίας

08:15΄- 09:00΄   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ
09:05΄- 09:50΄   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΩΝ
10:00΄- 10:45΄   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΩΝ
10:55΄- 11:40΄   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ΛΕΠΤΩΝ
11:50΄- 12:35΄   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ
12:40΄- 13:25΄   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ
13:30΄- 14:10΄

  Μετά το τέλος του κανονικού  ωραρίου  είναι πιθανό κάποιοι μαθητές να απασχολούνται για λίγο, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ομάδες προγραμμάτων  Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Καταναλωτή  ή Θεάτρου τα οποία κατά κανόνα λειτουργούν στο σχολείο μας. 

Απουσίες
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής.

Ο κάθε μαθητής μπορεί να πραγματοποιήσει χωρίς συνέπειες σε ό,τι αφορά τη φοίτησή του έως 114 απουσίες, επαρκής φοίτηση. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει την φοίτησή του στην ίδια τάξη. 

Απουσία μαθητή κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας δεν επιτρέπεται παρά μόνο ύστερα από άδεια του Διευθυντή. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο απουσιολόγος του τμήματος ενημερώνει τη Διεύθυνση του σχολείου και ειδοποιούνται τηλεφωνικά οι γονείς του μαθητή. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των απουσιών των παιδιών είναι οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων. Όταν ο μαθητής συμπληρώσει τον αριθμό των 30 απουσιών  ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει τους γονείς με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφώνημα και ηλεκτρονικό μήνυμα).

Αξιολόγηση Μαθητών και Γραπτές Δοκιμασίες

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα(ομάδα Α) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,( ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ),ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ.

Η δεύτερη ομάδα (ομάδα Β) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα : ΧΗΜΕΙΑ,  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ,  ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Η τρίτη ομάδα( ομάδα Γ) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα : ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Α τετράμηνο διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και Β τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Διαδικασία αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση του μαθητή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΠΙΤΙ ΑΤΟΜΙΚΑ – ΟΜΑΔΙΚΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΟΜΑΔΙΚΕΣ, ΩΡΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ, ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ.

Στα μαθήματα της Α ομάδας και της Β ομάδας διενεργείται  μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.

Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων.

Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης.

Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

Οι γραπτές δοκιμασίες έχουν στόχο την εμπέδωση της ύλης. Εξετάζονται σημαντικές διδακτικές ενότητες και προγραμματίζονται έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τους μαθητές, αλλά να τους ενθαρρύνουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Σύμφωνα με πρόγραμμα που κατατίθεται, αποφεύγεται η διενέργεια περισσότερων από μία την ημέρα και τρεις την εβδομάδα δοκιμασιών. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση, μία σε κάθε μάθημα και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε στο προηγούμενο μάθημα η σχετική ανακεφαλαίωση.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο.

Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κ.λ.π.

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της ομάδας Α διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την1η έως την 15η Ιουνίου.

Γενικός βαθμός προαγωγής στο Γυμνάσιο είναι το Δέκα (10) ενώ το άριστα είναι το είκοσι (20).)Για τους Μουσουλμάνους μαθητές βαθμός προαγωγής στα γλωσσικά μαθήματα Νέα Ελληνικά και Αρχαία Ελληνικά  είναι το οκτώ (08).

Ο μαθητής προάγεται ή απολύεται όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από  δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).

Μαθητής που έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Για τα μαθήματα της ομάδας Α οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Για τα μαθήματα της ομάδας Β και της ομάδας Γ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α και Β τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.

Ενημέρωση γονέων

Μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα θα δοθεί στους μαθητές σημείωμα για τις συγκεκριμένες ώρες και μέρες ανά καθηγητή κατά τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι κηδεμόνες, κυρίως τηλεφωνικώς, για την πρόοδο του παιδιού τους.

Μέτρα προστασίας λόγω πανδημίας

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας για μαθητές, καθηγητές και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες της σχολικής μονάδας, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας και στους εξωτερικούς χώρους , όταν υπάρχει συνωστισμός. Εκδρομές, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν πραγματοποιούνται. Περίπατοι και διδακτικές επισκέψεις διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Οι κηδεμόνες οφείλουν να ελέγχουν καθημερινά τη θερμοκρασία των παιδιών τους, δυσκολία στην αναπνοή, μυαλγίες, ρίγος, πονοκέφαλος, κοιλιακός πόνος, ρινική καταρροή. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλουν να κρατούν το παιδί στο σπίτι και να συμβουλεύονται τον παιδίατρο. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος ενημερώνεται άμεσα το σχολείο.

Θέματα Συμπεριφοράς

Ο διάλογος, ο αυτοσεβασμός και αλληλοσεβασμός,  η αμοιβαία κατανόηση και καλοπροαίρετη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν βασικά στοιχεία σωστής λειτουργίας του σχολείου.

Το δικαίωμα των μαθητών για μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία είναι απαραβίαστο. Οι μαθητές δεν παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος με οποιαδήποτε ενέργεια. Είναι ευγενικοί στους καθηγητές  και στο βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. Δεν έχουν επιθετική συμπεριφορά και σέβονται τους συμμαθητές τους. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Δεν απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου σε καμιά περίπτωση. Λύνουν τις όποιες διαφορές τους με διάλογο και συνεννόηση. Βία οποιασδήποτε μορφής (λεκτική, ψυχολογική και σωματική)χειροδικία, αυτοδικία και φθορά κινητής και ακίνητης περιουσίας του σχολείου είναι ανεπίτρεπτα και αποτελούν σοβαρά παραπτώματα. Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται. Κινητό που χρησιμοποιείται από μαθητή και παρενοχλεί θα φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή και θα παραδίδεται μόνο στους γονείς του  και ο μαθητής θα ελέγχεται πειθαρχικά. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου. Αντικείμενα και έντυπα που απειλούν ή θίγουν τους συμμαθητές τους δεν επιτρέπονται. Δε γράφουν σε θρανία και τοίχους. Η ζημιά και η φθορά σε κάθε περίπτωση βαρύνουν το μαθητή. Φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων. Χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων. Δε φέρνουν στις αίθουσες φαγητά ή αναψυκτικά.

Κυρώσεις μαθητών

  1. Παρατήρηση
  2. Επίπληξη
  3. Ωριαία αποβολή
  4. Αποβολή μιας(1) ημέρας
  5. Αποβολή δύο (2)  ημερών
  6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Ο έπαινος και η ποινή συνοδεύουν τη ζωή μας. Επιδιώκουμε το πρώτο και αποφεύγουμε πάση θυσία το δεύτερο. Αποτελούν όμως και τα δυο εργαλεία βελτίωσης και δεν έχουν σε καμία περίπτωση εκδικητικό χαρακτήρα.

Όπου και όταν οι γονείς ασχολούνται με το σχολείο των παιδιών τους με σοβαρότητα και με αίσθηση ευθύνης τα αποτελέσματα είναι πάντα καλύτερα.

Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής

Από την περσινή χρονιά έχει θεσπιστεί ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, ο οποίος συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες. Για τη φετινή σχολική χρονιά ως Σύμβουλοι έχουν οριστεί η κα Νικολή και η κα Τσεκούρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο